گروه آموزشی

مقطع

رشته/گرایش

بیابان زدایی

دکتری

مدیریت و کنترل بیابان

کارشناسی ارشد

مدیریت و کنترل بیابان

علوم و مهندسی آب/هواشناسی کشاورزی

جنگلداری در مناطق خشک

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی جنگل/ علوم زیستی جنگل

کارشناسی

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت مناطق خشک

کارشناسی

مهندسی طبیعت