نام و نام خانوادگی:

نصرت‌اله قدس

پست سازمانی:

مسئول دفتر رئیس دانشکده

تلفن:

31535555

دورنگار

31535556

پست الکترونیک:

n.qods@yahoo.com

 
 
   
   
   
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگی:

سحر تیموری

پست سازمانی:

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن:

31535570

پست الکترونیک:

---------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگی:

سیدرضا حسینی

پست سازمانی:

کارشناس آموزش

تلفن:

31535561

پست الکترونیک:

------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

مرضیه فتاحی

پست سازمانی:

کارشناس آزمایشگاه GIS

تلفن:

31535568

پست الکترونیک:

mfatahi@staff.semnan.ac.ir

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگی:

میرزا ارجنه

پست سازمانی:

انجام امور خدماتی

تلفن:

31535564

پست الکترونیک:

m.arjane54@yahoo.com

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.