نام و نام خانوادگی:

نصرت‌اله قدس

پست سازمانی:

مسئول دفتر رئیس دانشکده

تلفن:

31535555

دورنگار

31535556

پست الکترونیک:

n.qods@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

مهدی همتیان

پست سازمانی:

کارشناس پژوهش و فناوری

تلفن:

31535550

پست الکترونیک:

mehdihemmatian@staff.semnan.ac.ir

---------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

سحر تیموری

پست سازمانی:

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن:

31535570

پست الکترونیک:

---------

---------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

سیدرضا حسینی

پست سازمانی:

کارشناس آموزش

تلفن:

31535561

پست الکترونیک:

------------

---------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:

مرضیه فتاحی

پست سازمانی:

کارشناس آزمایشگاه GIS

تلفن:

31535562

پست الکترونیک:

------------

---------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:

میرزا ارجنه

پست سازمانی:

انجام امور خدماتی

تلفن:

31535564

پست الکترونیک:

m.arjane54@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.