نام و نام خانوادگیدکتر علی اصغر ذوالفقاری

مدرک تحصیلی:  مهندسی علوم خاک

محل اخذ: دانشگاه تهران

ایمیل: azolfaghari@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535551-023

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.