نام و نام خانوادگی: دکتر  علیرضا مشکی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی منابع طبیعی - خاکشناسی جنگل

محل اخذ: دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان

ایمیل: Alireza_moshki@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535549-023

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.