مدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، بیابانزدایی، جنگلداری مناطق خشک

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم ملاشاهی

ایمیل: maryam.mollashahi@semnan.ac.ir

شماره تماس:  31535587-023