نام و نام خانوادگی: دکترمحمد رحیمی

مدرک تحصیلی: اقلیم شناسی

محل اخذ: دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل: mrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535557-31535555-023

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.