ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکترمحمد رحیمی

مدرک تحصیلی:  اقلیم شناسی

محل اخذ: دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل: mrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535557-31535555-023Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved