مدیریت گروه


نام و نام خانوادگی: سید حسن کابلی

مدرک تحصیلی: مرتعداری

محل اخذ: دانشگاه تهران

ایمیل: hkaboli@semann.ac.ir

شماره تماس: 31535553

Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved