تلفن های دانشکده

واحد

تلفن

داخلی

نام مسئول

ریاست دانشکده

023-33332339

-

دکتر یزدانی

 آموزش دانشکده

023-33324209 

 آقای حقیقت

کتابخانه

023-33323088

12

آقای قدس

سایت کامپیوتر

023-33323088

47

آقای همتیان

اتاق اساتید

023-33323088

49

اتاق اساتید

دفتر ریاست

023-33335405

28

خ تیموری

امور عمومی

023-33323088

29

آقای حسینی


آدرس دانشکده کویرشناسی :سمنان بالاتر از میدان سعدی -بلوار مولوی -روبه روی فروشگاه 15 خرداد -دانشکده کویرشناسی -فکس33335404-023

 

 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved