مقالات دکتر شیما نیکو
   دانلود : ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهم ترین عوامل تخریب با           حجم فایل 808 KB
   دانلود : پهنه بندی شدت بیابانزایی با استفاده از رویکرد منطق فازی           حجم فایل 1971 KB
   دانلود : بررسی توان رسوب زایی لندفرم ها بر اساس تغییر در کاربری اراضی           حجم فایل 1323 KB
   دانلود : اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک           حجم فایل 996 KB
   دانلود : اثر شدت های مختلف چرا بر خصوصیات کمی و کیفی اندام هوایی درمنه دشتی           حجم فایل 255 KB
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved