فرمهای مربوطه تحصیلات تکمیلی
فرمهای مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
   دانلود : فرم تعهد ترم آخر دانشجویان دکترا           حجم فایل 192 KB
   دانلود : فرم پروپوزال دکتری           حجم فایل 2745 KB
   دانلود : فرم پروپوزال ارشد جنگل           حجم فایل 2034 KB
   دانلود : فرم پروپوزال ارشد           حجم فایل 1673 KB
   دانلود : گزارش پیشرفت کار دکترا           حجم فایل 357 KB
   دانلود : فرم معرفی داور دکتری           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم معرفی داور ارشد           حجم فایل 395 KB
   دانلود : فرم حضور در جلسه دفاع           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرمت پایان نامه ارشد/ رساله دکتری           حجم فایل 1740 KB
   دانلود : مراحل مجوز دفاع           حجم فایل 38 KB
   دانلود : مراحل گذراندن دوره دکترا           حجم فایل 237 KB
   دانلود : فرم سنوات ترم 9 دانشجویان دکترا           حجم فایل 1035 KB
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 6 ارشد           حجم فایل 0 KB
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 10 دکتری           حجم فایل 188 KB
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 5 ارشد           حجم فایل 186 KB
   دانلود : اطلاعیه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 31 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی جلسه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 63 KB
   دانلود : فرم داوری پایان نامه ارشد           حجم فایل 71 KB
   دانلود : فرم داوری رساله دکتری           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم درخواست مجوز دفاع از پایان نامه ارشد - رساله دکتری           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم درخواست همکاری           حجم فایل 630 KB
   دانلود : فرم مجوز آزمون جامع           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم_آمادگی_دفاع.doc           حجم فایل 142 KB
   دانلود : فرم_ارزيابي_سمينار.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : فرمت_تدوين_فرم_پيشنهاد_پژوهشي.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم1_اولیه_پیشنهاد_تحقیق.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم7_اطلاعيه_دفاع.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : فرم6_هماهنگي_براي_دفاع.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود : فرايند_تصويب_پروپزال.pdf           حجم فایل 385 KB
Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved