درباره گروه

به منظور تامین نیروهای کارآمد برای حفاظت، احیا و بهره­برداری و اداره صحیح جنگل­ها، لازم است، افرادی که در این زمینه از کارایی کافی برخوردار باشند، تربیت شوند. فارغ التحصیلان این رشته با استفاده از دانش و اطلاعاتی که کسب می نمایند، خواهند توانست ثروت­های طبیعی نهفته در جنگل­ها را در جهت تامین نیازهای مردم با برنامه ریزی صحیح و مشارکت در اجرای تحقیقات و آموزش بکار گیرند.

هدف از ایجاد این رشته، تربیت متخصصینی است، که با فراگیری و بکارگیری مجموعه ای از علوم و فنون که در جهت شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کمیت و کیفیت آنها، تربیت، پرورش و بهره­برداری مستمر از تولیدات جنگل، روش­های مختلف قطع و استحصال و حمل درختان و بالاخره حفاظت، احیاء و توسعه مناطق جنگلی به عنوان تولیدکننده ماده اولیه (چوب) و تعدیل و تنظیم­کننده شرایط آب و هوایی و خاکی بکار گرفته می شود، بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های ذکرشده، انجام وظیفه نمایند و به خصوص قادر به تهیه طرح­های جنگلداری و ناظر بر اجرای صحیح آنها باشند ویا به عنوان مدیر در حوزه های آبخیز مناطق جنگلی مشغول به خدمت گردند. مدت دوره، 4 سال و حداکثر مجاز آن، 6 سال است. از این رو، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان در سال 1392، با جذب 4 هیات علمی و 70 دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جنگلداری مشغول به فعالیت گردید.

از خردادماه 1396، رشته کارشناسی و ارشد جنگلداری به علوم و مهندسی جنگل تغییر نام یافت. دانشجویان رشته کارشناسی جنگلداری، 137 واحد و کارشناسی علوم و مهندسی جنگل، در مجموع، 140 واحد را می گذرانند. رشته کارشناسی ارشد دارای 3 گرایش مدیریت جنگل، علوم زیستی جنگل و عمران و بهره­برداری جنگل است، که دانشجویان در مجموع، 32 واحد را می گذرانند.

لازم به ذکر است، که جهت استفاده اعضای گروه و دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، آزمایشگاه مختلفی از جمله سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی; خاک و آب;  آب، خشکسالی و محیط زیست; زمین شناسی و گیاه­شناسی در سال 1391 افتتاح گردید، که دارای تجهیزات مختلفی می باشند. امید است با استفاده از کادر اعضای هیات علمی توانمند و امکانات موجود بتوان فارغ التحصیلان ممتاز به امر احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی کشور به خصوص در بخش جنگلداری تربیت نمود.

Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved