يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی
لیست کامل اعضای هیئت علمی
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

هایده آرا استادیار مدیریت مناطق خشک 3323088 ara338@profs.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

حمید خیرالدین استادیار بیابانزدایی 02333323088 hkhyrodin@yahoo.com دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علی اصغر ذوالفقاری استادیار مدیریت مناطق خشک 02333323088 azolfaghari@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد رحیمی دانشیار هواشناسی کشاورزی 33323088 mrahimi@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

هومن روانبخش استادیار جنگلداری - h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

احمد صادقی پور استادیار بیابانزدایی - a.sadeghipour@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمدكيا كيانيان گل افشاني مربی بیابانزدایی - m_kianian@sun.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علیرضا مشکی استادیار جنگلداری - alireza_moshki@yahoo.com دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

مریم ملاشاهی استادیار جنگلداری - Maryam.mollashahi@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

شیما نیکو استادیار بیابانزدایی 02333323088 shimanikoo@ut.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

سید حسن کابلی استادیار مدیریت مناطق خشک - hkaboli@semann.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

داود کرتولی نژاد استادیار جنگلداری - kartooli58@profs.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد رضا یزدانی دانشیار بیابانزدایی 33335405 m_yazdani@semnan.ac.ir دانلود فايل
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved