لیست کامل اعضای هیئت علمی
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

هایده آرا استادیار مدیریت مناطق خشک 31535569 ara338@profs.semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

حمید خیرالدین استادیار بیابانزدایی 31535559 hkhyrodin@yahoo.com
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه


علی اصغر ذوالفقاری دانشیار مدیریت مناطق خشک 31535551 azolfaghari@semnan.ac.ir نمایش
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد رحیمی دانشیار هواشناسی کشاورزی 31535568 mrahimi@semnan.ac.ir نمایش
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

احمد صادقی پور استادیار بیابانزدایی 31535554 a.sadeghipour@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمدكيا كيانيان گل افشاني استادیار بیابانزدایی 31535549 m_kianian@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علیرضا مشکی استادیار جنگلداری 31535558 alireza_moshki@yahoo.com
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

مریم ملاشاهی استادیار جنگلداری 31535587 Maryam.mollashahi@semnan.ac.ir نمایش
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

شیما نیکو استادیار بیابانزدایی 31535552 shimanikoo@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

سیدحسن کابلی استادیار مدیریت مناطق خشک 31535553 hkaboli@semann.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

داوود کرتولی‌نژاد استادیار جنگلداری 31535560 kartooli58@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمدرضا یزدانی دانشیار بیابانزدایی 31535573 m_yazdani@semnan.ac.ir
Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved