شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
لیست کامل اعضای هیئت علمی
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

هایده آرا استادیار مدیریت مناطق خشک 31535569 ara338@profs.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

حمید خیرالدین استادیار بیابانزدایی 31535559 hkhyrodin@yahoo.com دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علی اصغر ذوالفقاری استادیار مدیریت مناطق خشک 31535551 azolfaghari@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد رحیمی دانشیار هواشناسی کشاورزی 31535568 mrahimi@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

هومن روانبخش استادیار جنگلداری 31535588 h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

احمد صادقی پور استادیار بیابانزدایی 31535554 a.sadeghipour@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمدكيا كيانيان گل افشاني استادیار بیابانزدایی 31535571 m_kianian@sun.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علیرضا مشکی استادیار جنگلداری 31535558 alireza_moshki@yahoo.com دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

مریم ملاشاهی استادیار جنگلداری 31535587 Maryam.mollashahi@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

شیما نیکو استادیار بیابانزدایی 31535552 shimanikoo@semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

سید حسن کابلی استادیار مدیریت مناطق خشک 31535553 hkaboli@semann.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

داود کرتولی نژاد استادیار جنگلداری 31535560 kartooli58@profs.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد رضا یزدانی دانشیار بیابانزدایی 31535557 m_yazdani@semnan.ac.ir دانلود فايل
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved