ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل اخذ

E_Mail

شماره تماس

محمد رضا یزدانی اقلیم شناسی

ایران

m_yazdani@semnan.ac.ir

33335405

 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved