تاریخچه دانشکده
دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان به عنوان اولین دانشکده کویرشناسی در سطح کشور در مهر ماه سال 1386 راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال با جذب دانشجو در رشته بیابان زدایی در مقطع کارشناسی ارشد بطور رسمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود . همچنین در سال 88-87 در اولین دوره مقطع کارشناسی رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی نیز دانشجو پذیرفت. با پیگیریهای انجام شده در سالهای بعدرشته های بیابان زدایی در مقطع دکتری و هواشناسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد نیز راه اندازی گردید. سپس با جذب اعضای هیات علمی  مرتبط،گروه آموزشی جنگلداری در مناطق خشک  در سال 1392 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به فعالیت گردیدو با پیگیری های انجام شده آزمایشگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  در سال 1391افتتاح گردیدو  ضمن تکمیل آزمایشگاه خاکشناسی ،آزمایشگاه گیاه شناسی و ژئو مورفولوژی  نیز در حال تکمیل است.امید است با استفاده از کادر اعضای هیات علمی  توانمند و امکانات موجود بتوان فارغ التحصیلان ممتاز به امر احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مناطق خشک و بیابانی تربیت نمود .
Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved