مدیر پژوهش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل اخذ

E_Mail

شماره تماس

شیما نیکو
بیابانزدایی

ایران

shimanikoo@semnan.ac.ir

31535552

 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved