مدیر پژوهش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل اخذ

E_Mail

شماره تماس

داود کرتولی نژاد جنگلداری

ایران

kartooli58@profs.semnan.ac.ir

33323088

 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved