درباره دانشکده

دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان به عنوان اولین دانشکده کویرشناسی در سطح کشور در مهر ماه سال 1386 راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال با جذب دانشجو در رشته بیابان زدایی در مقطع کارشناسی ارشد بطور رسمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود ، همچنین در سال 88-87 در اولین دوره مقطع کارشناسی رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی نیز دانشجو پذیرفت. با توجه به نوپا بودن دانشکده با جدیت تلاش گردید تا امکانات و لوازم پژوهشی و آزمایشگاهی در حد مطلوب مهیا گردد. در حال حاضر آزمایشگاه خاک شناسی ،زمین شناسی و کارتوگرافی راه اندازی شده است و دارای امکانات خوبی برای دانشجویان عزیز می باشد و همچنین دانشکده دارای گلخانه تحقیقاتی می باشد که در پردیس شماره 1 دانشگاه واقع شده است. در سال جاری آزمایشگاههای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و هرباریوم راه اندازی می گردد تا در بخش های تحقیقاتی و آموزشی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. این دانشکده تلاش کرد جهت نیل به اهداف و توسعه رشته های موجود، گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک را نیز راه اندازی کند که در این زمینه بورسیه ها و هیات علمی جدید نیز استخدام شده اند ، امید است که بتوان فارغ التحصیلانی توانمند در رشته بیابان زدایی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی جهت استفاده از پتانسیل ها و امکانات بالقوه کشور و احیای آن جهت توسعه پایدار تقدیم جامعه علمی و اجرایی نمود.

 Copyright  © 2016 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved