تماس با ما

آدرس: سمنان، میدان سعدی، بلوار مولوی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

 کد پستی: 45399- 35196

شماره تماس: 3323088- 0231

 نمابر: 3335404-0231

 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved