مدیریت گروه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل اخذ

E_Mail

شماره تماس

محمدكيا كيانيان گل افشاني

مدیریت مناطق بیابانی

 

ایران

 

m_kianian@sun.semnan.ac.ir

 

31535571

 

 Copyright  © 2019 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved